โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
หน่วยงาน :งานดนตรี
โครงการ :โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต

หลักการและเหตุผล :
    ดนตรีก่อให้เกิดความรู้สึกที่อ่อนโยน จิตใจแจ่มใส ร่าเริง มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล จากยาเสพติด จึงควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสุนทรียภาพทางดนตรีให้มากขึ้น ทั้งทางด้านดนตรีสากล ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ทำให้เกิดความรักในดนตรี เกิดความบันเทิงทั้งร่างกาย จิตใจ ปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และยังเป็นการพัฒนาทักษะทางดนตรีที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยผู้เรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรีวงโยธวาทิต (8.2)
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจและซาบซึ้งในคุณค่าสร้างสรรค์ของดนตรีวงโยธววาทิต (8.4)
    3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางดนตรีวงโยธวาทิต (8.6)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการฝึกซ้อมและเกิดประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
เชิงปริมาณ
   1. - ผู้เรียนวงโยธวาทิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าค่ายฝึกซ้อมจำนวน 5 คน
   2. - ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เกิดทักษะที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเล่นดนตรีวงโยธวาทิต

KPI :
   1. ผู้เรียน ร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะในการเล่นดนตรีวงโยธวาทิตมากยิ่งขึ้น

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งที่ 1 01 มิ.ย. 2553  ห้องฝึกซ้อมโยธวาทิต  มาสเตอร์  สัญญา    กาญจนกิจโกศล
 สิ้นสุด เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งที่ 1 30 ก.ค. 2553  ห้องฝึกซ้อมโยธวาทิต  มาสเตอร์  สัญญา    กาญจนกิจโกศล
 เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งที่ 2 02 ส.ค. 2553  ห้องฝึกซ้อมโยธวาทิต  มาสเตอร์  สัญญา    กาญจนกิจโกศล
 สิ้นสุด เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งที่ 2 30 ก.ย. 2553  ห้องฝึกซ้อมโยธวาทิต  มาสเตอร์  สัญญา    กาญจนกิจโกศล
 เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งที่ 3 01 ต.ค. 2553  ห้องฝึกซ้อมโยธวาทิต  มาสเตอร์  สัญญา    กาญจนกิจโกศล
 สิ้นสุด เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งที่ 3 30 พ.ย. 2553  ห้องฝึกซ้อมโยธวาทิต  มาสเตอร์  สัญญา    กาญจนกิจโกศล
 เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งที่ 4 01 ก.พ. 2554  ห้องฝึกซ้อมโยธวาทิต  มาสเตอร์  สัญญา    กาญจนกิจโกศล
 สิ้นสุด เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งที่ 4 31 มี.ค. 2554  ห้องฝึกซ้อมโยธวาทิต  มาสเตอร์  สัญญา    กาญจนกิจโกศล

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งที่ 1 01 มิ.ย. 2553  1. ขั้นดำเนินการ
 เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งที่ 2 02 ส.ค. 2553  1. ขั้นดำเนินการ
 เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งที่ 3 01 ต.ค. 2553  1. ขั้นดำเนินการ
 เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งที่ 4 01 ก.พ. 2554  1. ขั้นดำเนินการ

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  สุวัฒนา    อิทธิวิศวกุล  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
 มาสเตอร์  ยุรพงษ์    ฉัตรศุภสิริ  หัวหน้าแผนกกิจกรรมมัธยมศึกษา
 มาสเตอร์  เสนีย์    ศิริสวัสดิ์  หัวหน้างานดนตรี
 มาสเตอร์  สัญญา    กาญจนกิจโกศล  งานดุริยางค์
 มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อาหาร , วิทยากร 1 14,000.00 14,000.00
2    อาหาร , วิทยากร 1 14,000.00 14,000.00
3    อาหาร , วิทยากร 1 14,000.00 14,000.00
4    อาหาร , วิทยากร 1 14,000.00 14,000.00
รวม56,000


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบสอบถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 56,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 56,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง