โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาสีภายใน
หน่วยงาน :งานฝ่ายกิจกรรม
โครงการ :โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาสีภายใน

หลักการและเหตุผล :
    ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา
    4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
    5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้านกีฬา-กรีฑา ที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม ทางด้านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้าน กีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2552 ร้อยละ 90

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 พิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาสีภายใน 01 มิ.ย. 2552  สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มาสเตอร์  บุญส่ง    นามกระโทก (ออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)
 การแข่งขันกรีฑาสีภายใน 07 ส.ค. 2552  สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มาสเตอร์  บุญส่ง    นามกระโทก (ออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)
 สิ้นสุด การแข่งขันกรีฑาสีภายใน 07 ส.ค. 2552  สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มาสเตอร์  บุญส่ง    นามกระโทก (ออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)
 สิ้นสุด พิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาสีภายใน 30 ก.ย. 2552  สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มาสเตอร์  บุญส่ง    นามกระโทก (ออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 พิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาสีภายใน 01 มิ.ย. 2552  1. ม.บุญส่ง นามกระโทก
 การแข่งขันกรีฑาสีภายใน 07 ส.ค. 2552  1. ม.บุญส่ง นามกระโทก

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  บุญส่ง    นามกระโทก (ออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)  หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พลานามัย

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 0 0.00 0.00
2    เสื้อเอี๊ยมการแข่งขัน 150 50.00 7,500.00
3    ธงไลแมนฟุตบอล 1 500.00 500.00
4    ป้ายพิธีเปิด (ไวนิว) 1 500.00 500.00
5    การแข่งขันกรีฑาสีภายใน 0 0.00 0.00
6    จัดเตรียมเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน 200 5.00 1,000.00
7    ตกแต่งปะรำพิธี , สแตนกล่าวเปิด, กระถางคบเพลิง 1 2,000.00 2,000.00
8    ตกแต่งขบวนพาเหรดของโรงเรียน 1 5,000.00 5,000.00
9    ของที่ระลึกประธานในพิธี,นักกีฬาถือคบเพลิง 2 1,000.00 2,000.00
10    อาหาร น้ำแข็ง น้ำดื่ม ของว่างประธานและคณะกรรมการตัดสิน 100 20.00 2,000.00
11    เหรียญรางวัลพร้อมสายคล้องคอ 600 45.00 27,000.00
12    ลูกปืนปล่อยตัวนักกีฬา 100 15.00 1,500.00
13    อุปกรณ์การแข่งขันกรีฑา 1 2,000.00 2,000.00
14    กลองทอม 10 3,000.00 30,000.00
15    อาหารกลางวันนักเรียน ป.1-ม.6 3,114 20.00 62,280.00
16    เครื่องเสียงกองกลาง 1 5,500.00 5,500.00
17    รถน้ำฉีดสนาม/ปรับสนาม 4 1,500.00 6,000.00
18    เต้นท์ที่พักนักกีฬา 10 800.00 8,000.00
19    ปูนขาวทำสนามแข่ง 200 15.00 3,000.00
20    เชือกทำสนามแข่งขัน 2 300.00 600.00
21    ตกแต่งริ้วขบวนสีต่าง ๆ 5 5,000.00 25,000.00
22    ตกแต่งอัฒจันทร์เชียร์และอุปกรณ์การเชียร์แต่ละสี 5 5,000.00 25,000.00
23    อาหารว่าง น้ำแข็ง น้ำดื่ม ผลไม้ อุปกรณ์ แต่ละสี 5 3,000.00 15,000.00
รวม231,380


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. สังเกตจากการประชุม , การดำเนินงานของคณะสี และการฝึกซ้อม
2. ผลการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ของกีฬาแต่ละประเภท

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 231,380 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 231,380 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง