โครงการเผยแพร่อบรมดูแลสุขภาพนักเรียน
หน่วยงาน :งานอนามัย
โครงการ :โครงการเผยแพร่อบรมดูแลสุขภาพนักเรียน

หลักการและเหตุผล :
    การดูแลนักเรียนในสถานศึกษาด้านสุขภาพ ครูอนามัยอาจจะดูแลกไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีผู้เรียนจำนวนมากเพื่อความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์จึงได้มอบหมายให้มีนักเรียนอาสาสมัคร โดยมีหน้าที่ดูแลเพื่อนผู้เรียนและน้อง ๆ ให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งห้องพยาบาลพร้อมทั้งการให้บริการด้านตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. สถานศึกษามีห้องพยาบาลได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพแก่ครู และนักเรียน
    2. สถานศึกษามีการเผยแพร่ความรู้และสถิติด้านสุขภาพอนามัย
    3. สถานศึกษามีผู้ช่วยในการให้บริการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นจำนวน 65 คน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ห้องพยาบาลได้มาตรฐานสากล
   2. มีสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลให้นักเรียนได้ศึกษา
   3. มีผู้ให้บริการและดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ
   1. ห้องพยาบาลได้มาตรฐาน ร้อยละ 95
   2. นักเรียน/คุณครูทราบข้อมูลการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 95
   3. นักเรียน/คุณครูมีสุขภาพที่ดีขึ้น ร้อยละ 95

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 จัดป้ายนิเทศความรู้/สถิติประจำห้องพยาบาล 01 พ.ค. 2551  ห้องพยาบาล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มิส  ผ่องพรรณ    พลประสิทธิ์
 ตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีน 01 พ.ค. 2551  ห้องพยาบาล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มิส  ผ่องพรรณ    พลประสิทธิ์
 อบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสร.) 01 พ.ค. 2551  ห้องพยาบาล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มิส  ผ่องพรรณ    พลประสิทธิ์
 สิ้นสุด จัดป้ายนิเทศความรู้/สถิติประจำห้องพยาบาล 28 ก.พ. 2552  ห้องพยาบาล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มิส  ผ่องพรรณ    พลประสิทธิ์
 สิ้นสุด ตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีน 28 ก.พ. 2552  ห้องพยาบาล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มิส  ผ่องพรรณ    พลประสิทธิ์
 สิ้นสุด อบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสร.) 28 ก.พ. 2552  ห้องพยาบาล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มิส  ผ่องพรรณ    พลประสิทธิ์

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 จัดป้ายนิเทศความรู้/สถิติประจำห้องพยาบาล 01 พ.ค. 2551  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีน 01 พ.ค. 2551  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 อบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสร.) 01 พ.ค. 2551  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   มาลัย    คงหมื่นไวย (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)  หัวหน้าฝ่ายบริการ
   ประภาภรณ์    แก่นสำโรง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)  หัวหน้างานบริการทั่วไป
 มิส  ผ่องพรรณ    พลประสิทธิ์  งานอนามัย

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดทำป้ายนิเทศความรู้/ สถิติประจำห้องพยาบาล 0 1,000.00 0.00
2    ตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีน 0 1,500.00 0.00
3    อบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเรียน (อสร.) 0 2,000.00 0.00
รวม0


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถาม / สังเกต

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  ปรีย์นันท์    ลองจำนงค์