Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน
หน่วยงาน :งานกีฬาภายนอก
โครงการ :โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน

หลักการและเหตุผล :
    ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม (7.1
    2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด (7.3)
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด (8.6)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - ผู้เรียน ร้อยละ 90 ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้าน กีฬา-กรีฑา ที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี
เชิงปริมาณ
   1. - ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรม ทางด้านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้าน กีฬา-กรีฑา

KPI :
   1. มีผู้เรียนที่มีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน และมีผลงานจากการแข่งขันได้อันดับ 1-3 ร้อยละ 90

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
    - 3.3 ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
    - 3.6 สามารถสร้างบรรยากาศของความเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น บนพื้นฐานของความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม (BSG)
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
    - 1.3 มีความกตัญญูกตเวที
    - 1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
    - มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
    - มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 จัดซื้อฆ้อง พร้อมขาตั้ง 01 มิ.ย. 2553  1. ขั้นดำเนินการ
 พิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาสีภายใน 02 ก.ค. 2553  1. ขั้นดำเนินการ
 การแข่งขันกรีฑาสีภายใน 17 ธ.ค. 2553  1. ขั้นดำเนินการ

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เสื้อเอี๊ยมแข่งขัน 100 *** ***
2    ป้ายถือประจำสี 5 *** ***
3    ป้ายพิธีเปิด 1 *** ***
4    ฆ้องพร้อมขาตั้ง 1 *** ***
5    อุปกรณ์ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. สังเกตจากการประชุม , การดำเนินงานของคณะสี และการฝึกซ้อม 2. ผลการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ของกีฬาแต่ละประเภท

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 217,860 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 217,860 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง
ผู้จัดทำ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ