โครงการ Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน
หน่วยงาน :งานกีฬาภายนอก
โครงการ :โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน

หลักการและเหตุผล :
    ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม (7.1
    2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด (7.3)
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด (8.6)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - ผู้เรียน ร้อยละ 90 ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้าน กีฬา-กรีฑา ที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี
เชิงปริมาณ
   1. - ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรม ทางด้านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้าน กีฬา-กรีฑา

KPI :
   1. มีผู้เรียนที่มีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน และมีผลงานจากการแข่งขันได้อันดับ 1-3 ร้อยละ 90

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 จัดซื้อฆ้อง พร้อมขาตั้ง 01 มิ.ย. 2553  1. ขั้นดำเนินการ
 พิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาสีภายใน 02 ก.ค. 2553  1. ขั้นดำเนินการ
 การแข่งขันกรีฑาสีภายใน 17 ธ.ค. 2553  1. ขั้นดำเนินการ

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  สุวัฒนา    อิทธิวิศวกุล  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
 มาสเตอร์  ยุรพงษ์    ฉัตรศุภสิริ  หัวหน้าแผนกกิจกรรมมัธยมศึกษา
 มาสเตอร์  ยุทธนา    ชาตะสุวัจนานนท์  ผู้รับผิดชอบโครงการ
 มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เสื้อเอี๊ยมแข่งขัน 100 *** ***
2    ป้ายถือประจำสี 5 *** ***
3    ป้ายพิธีเปิด 1 *** ***
4    ฆ้องพร้อมขาตั้ง 1 *** ***
5    อุปกรณ์ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. สังเกตจากการประชุม , การดำเนินงานของคณะสี และการฝึกซ้อม 2. ผลการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ของกีฬาแต่ละประเภท

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 217,860 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 217,860 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง
ผู้จัดทำ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ