โครงการ Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง
โครงการ :โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งครบทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกัน
    2. เพื่อให้สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคนได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้ ได้อย่างทั่วถึงและมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
เชิงปริมาณ
   1. 1.ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคนได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้ อย่างทั่วถึง
   2. 2.ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

KPI :
   1. ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ร้อยละ 80 ได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ได้อย่างทั่วถึงและมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  ตระการ    แสนแก้ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 มาสเตอร์  โกศัย    ปรียานนท์  หัวหน้าแผนกปกครองช่วงชั้น 1-2
 มิส  วรางคณา    มีลาภ  หัวหน้าสายปกครอง ม.1
 มิส  ขณารัศม์    ลิมปะฉัตรพงศ์  หัวหน้าสายปกครอง ม.2
 มาสเตอร์  บุญส่ง    นามกระโทก  หัวหน้าสายปกครอง ม.3
 มิส  รุจิรัตน์    แสงอรุณ  หัวหน้าสายปกครอง ม.4
 มาสเตอร์  ชวลิต    เอนกเวียง  หัวหน้าสายปกครอง ม.5
 มาสเตอร์  สมศักดิ์    จำลอง  หัวหน้าสายปกครอง ม.6
 มาสเตอร์  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์    ช้อนขุนทด  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเอกสารคู่มือ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. การลงเวลา/สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมและนักเรียน 2. สัมภาษณ์ 3. แบบประเมินกิจรรม 4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่อง

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 19,390 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 19,390 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์    ช้อนขุนทด
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์    ช้อนขุนทด


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ