Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง
โครงการ :โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งครบทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกัน
    2. เพื่อให้สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคนได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้ ได้อย่างทั่วถึงและมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
เชิงปริมาณ
   1. 1.ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคนได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้ อย่างทั่วถึง
   2. 2.ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

KPI :
   1. ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ร้อยละ 80 ได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ได้อย่างทั่วถึงและมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
    - 1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
    - 1.7 รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนาว่ามีส่วนสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตน(BSG)
    - มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    - 2.1 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
    - 2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    - 3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
    - มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง
    - 6.1 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล
    - 6.3 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบ มาโรงเรียน
    - 6.4 ใฝ่รู้ แสวงหาสาระความเชื่อค่านิยม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและนำไปประยุกต์ ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน(BSG)
    - 6.5 มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร (BSG)
    - 7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
    - 1.4 มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
    - 1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเอกสารคู่มือ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. การลงเวลา/สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมและนักเรียน 2. สัมภาษณ์ 3. แบบประเมินกิจรรม 4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่อง

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 19,390 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 19,390 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์    ช้อนขุนทด
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์    ช้อนขุนทด


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ