Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ส่งเสริมงานอภิบาลโรงเรียน
หน่วยงาน :งานอภิบาล
โครงการ :ส่งเสริมงานอภิบาลโรงเรียน

หลักการและเหตุผล :
     ภารกิจหลักการของงานอภิบาลโรงเรียนคาทอลิก คือการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม สร้างบรรยากาศ ไปสู่ผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้วยการเป็นพยานถึงองค์พระคริสต์เจ้าในทุกๆสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้าเรา เพื่อให้สอดคล้อง และตอบสนองนโยบายของพระศาสนจักรในปัจจุบัน โดยส่งเสริมให้นักเรียน และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาชีวิต ด้านคุณธรรม และจริยธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาสู่ความรับผิดชอบ การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเอง และสังคม

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียน และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านสังคม ให้ตระหนักถึงปัญหาทางด้านศีลธรรม และจริยธรรมที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
    2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการในด้านศาสนา การศึกษา ตลอดถึงการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตที่ดีในสังคมในยุคปัจจุบัน
    3. เพื่อปลูกฝังนิสัยอันดีงามให้กับผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการในการรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยใจรักและเสียสละ
    4. เพื่อให้ผู้เรียน และผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในศาสนาที่ตนนับถือมีความสุขกับบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก และได้รับการบรรเทาใจ คิดเป็นร้อยละ 85
เชิงปริมาณ
   1. 1.ครูและผู้เรียนคาทอลิกจำนวน 60 คน เข้าค่ายฟื้นฟูจิตใจ
   2. 2.ผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,000 คน ได้รับบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกและบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาส
   3. 3. ผู้เรียน จำนวน 50 คนได้รับการบรรเทาใจ ทำให้มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข

KPI :
   1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูนักเรียนคาทอลิก ได้รับการบรรเทาใจจากปัญหาต่างๆ ตลอดจนการได้รับบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  สุดารัตน์    นามลายทอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)
ผู้จัดทำ :  สุดารัตน์    นามลายทอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ