Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ส่งเสริมงานอภิบาลโรงเรียน
หน่วยงาน :งานอภิบาล
โครงการ :ส่งเสริมงานอภิบาลโรงเรียน

หลักการและเหตุผล :
     ภารกิจหลักการของงานอภิบาลโรงเรียนคาทอลิก คือการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม สร้างบรรยากาศ ไปสู่ผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้วยการเป็นพยานถึงองค์พระคริสต์เจ้าในทุกๆสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้าเรา เพื่อให้สอดคล้อง และตอบสนองนโยบายของพระศาสนจักรในปัจจุบัน โดยส่งเสริมให้นักเรียน และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาชีวิต ด้านคุณธรรม และจริยธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาสู่ความรับผิดชอบ การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเอง และสังคม

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียน และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านสังคม ให้ตระหนักถึงปัญหาทางด้านศีลธรรม และจริยธรรมที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
    2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการในด้านศาสนา การศึกษา ตลอดถึงการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตที่ดีในสังคมในยุคปัจจุบัน
    3. เพื่อปลูกฝังนิสัยอันดีงามให้กับผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการในการรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยใจรักและเสียสละ
    4. เพื่อให้ผู้เรียน และผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในศาสนาที่ตนนับถือมีความสุขกับบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก และได้รับการบรรเทาใจ คิดเป็นร้อยละ 85
เชิงปริมาณ
   1. 1.ครูและผู้เรียนคาทอลิกจำนวน 60 คน เข้าค่ายฟื้นฟูจิตใจ
   2. 2.ผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,000 คน ได้รับบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกและบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาส
   3. 3. ผู้เรียน จำนวน 50 คนได้รับการบรรเทาใจ ทำให้มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข

KPI :
   1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูนักเรียนคาทอลิก ได้รับการบรรเทาใจจากปัญหาต่างๆ ตลอดจนการได้รับบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
    - 1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
    - 1.7 รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนาว่ามีส่วนสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตน(BSG)
    - 1.8 เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโดยสันติธรรม ยุติธรรม และมีภราดรภาพ(BSG)
    - 1.9 อ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตน เป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพื่อนร่วมสังคม และไม่ละเลยที่จะกระทำความดีที่ทำได้(BSG)
    - 1.10 สามารถเลือกและตัดสินใจ มีค่านิยมและคติประจำใจที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่อนวัย (BSG)
    - 1.11 จรรยามารยาท เป็นสุภาพชนและเป็นที่ยอมรับของสังคม (BSG)
    - มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    - 2.1 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
    - 2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    - 2.3 ตระหนักถึงคุณค่าของตนและมีส่วนรับผิดชอบในสภาพการณ์ต่างๆของ ชุมชน สังคม ตามบริบทที่เหมาะสม(BSG)
    - มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
    - 3.1 มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ
    - 3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
    - 7.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
    - 7.4 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น
    - 7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น
    - 7.6 มีความพร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกสภาพและทุกรูปแบบ (BSG)
    - 7.7 รู้ เข้าใจ ธรรมชาติทางเพศของตน และสามารถเจริญชีวิตอย่างเหมาะสม และมี ความสุข (BSG)
    - 8.2(BSG)มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเป็นหนทางแห่งความสำเร็จทั้งปวง
    - 8.3(BSG)แสดงออกถึงความเป็นผู้อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
    - 8.4 (BSG)มีสำนึกถึงความยุติธรรม สันติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอื้ออาทรการแบ่งปัน การเสียสละและการอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์
    - 8.5(BSG)มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคม
    - 8.6(BSG)มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่ต้องสามารถประยุกต์เข้ากับชีวิตที่เป็นจริง โดยความเป็นเลิศ เพื่อการเจริญชีวิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีและเพื่อผู้อื่น
    - 9.10 บุคลากรแน่วแน่ในอุดมการณ์ และปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้ที่ดีตามแบบอย่างวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารี (BSG.)
    - มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    - 10.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
    - 3.1 มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ
    - 3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
    - 3.3 ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
    - 3.4 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - 3.5 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
    - มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
    - 4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวม
    - 4.2 สามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจได้
    - 4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ
    - 4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ
    - มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
    - 5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
    - 5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
    - 5.3 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 14.4 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    - 14.5 มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน
    - 14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ
    - 14.7 มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน
    - มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
    - 18.1 เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน
    - 18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
    - 18.3 สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กร อื่น ๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
    - 18.4 สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการทำงานใด ๆ กับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
    - 1.1 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
    - 4.3 ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
    - 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    - 5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    - 5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    - 5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    - 5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
    - 5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
    - 5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    - 5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  สุดารัตน์    นามลายทอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)
ผู้จัดทำ :  สุดารัตน์    นามลายทอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ