Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
หน่วยงาน :งานบริหารงานทั่วไป
โครงการ :กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

หลักการและเหตุผล :
    การส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยขึ้น เพื่อฝึกให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
    2. เพื่อปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย
    3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย 1-3 กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ เหมาะสมกับวัย
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย 1-3 กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 80

KPI :
   1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย 1-3 กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ เหมาะสมกับวัย คิดเป็น ร้อยละ 80

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
    - 1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
    - 1.7 รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนาว่ามีส่วนสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตน(BSG)
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 10.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
    - 10.10เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (BSG)
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
สังเกตจากการร่วมกิจกรรม , แบบประเมินโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 912 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 912 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จีระวัฒน์    เกียรติชูวงศ์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จีระวัฒน์    เกียรติชูวงศ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ