Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การเผยแพร่ อบรม ดูแลสุขภาพ
หน่วยงาน :งานอนามัย
โครงการ :การเผยแพร่ อบรม ดูแลสุขภาพ

หลักการและเหตุผล :
    การดูแลผู้เรียนด้านสุขภาพอนามัยในสถานศึกษา ครูอนามัยอาจดูแลไม่ทั่วถึงเนื่องจากผู้เรียนมีจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์จึงได้จัดให้มีนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) โดยให้มีหน้าที่ดูแลเพื่อน ๆ นักเรียน ให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งห้องพยาบาล พร้อมทั้งให้การบริการด้านตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนให้กับผู้เรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความรู้ ทางด้านสุขภาพอนามัยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
    2. เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน (อสร.) ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
    3. เพื่อให้มีแหล่งที่ให้ความรู้และข้อมูล สถิติด้านสุขภาพอนามัยของผู้เรียน และบุคลากร

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. -ผู้เรียนและบุคลากรมีควมรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 90
เชิงปริมาณ
   1. -จัดบอร์ดให้ความรู้กับผู้เรียนและบุคลากร จำนวน 2 ครั้ง/เทอม -จัดอบรมนักเรียนที่เป็นอาสาสมัคร เพื่อใหความรู้เกี่ยวกับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 ครั้ง

KPI :
   1. ผู้เรียน ร้อยละ 90 ได้รับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) สามารถดูแลช่วยเหลือ เพื่อนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. ผู้เรียนและบุคลากร ร้อยละ 90 ได้ใช้บริการด้านสุขภาพและมีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น
   3. ผู้เรียนและบุคลากร ร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพที่ดีและอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐาน สมศ.
         
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG)
         
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      ตอบสนองมาตรฐาน (FSG.)
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา (เดิม)
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา (ใหม่)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากร 1 *** ***
2    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 85 *** ***
3    ป้ายอิงค์เจท 1 *** ***
4    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 *** ***
5    ค่าตอบแทน 2 *** ***
6    ค่าทำแผ่นอิงเจท 3 *** ***
7    แผ่นป้ายสถิติ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
-สังเกต,สอบถาม/สถิติ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 5,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 5,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เจนจิรา    มากมี
ผู้จัดทำ : มิส  เจนจิรา    มากมี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ