Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียน

 

วันที่  14  มิถุนายน  - 2  กรกฎาคม  2553  ครูประจำชั้นจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียน  ตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2553  


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.  วีระชัย    รัตนศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556)
2. มิส  ปรีย์นันท์    ลองจำนงค์
3. มิส  วารุณี    ไชยทวีวิวัฒน์กุล
มิส  ปรีย์นันท์    ลองจำนงค์ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ไชยทวีวิวัฒน์กุล ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 279 ครั้ง จาก งานทะบียนนักเรียน

0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้