โครงการโรงเรียนสีขาว  “  กิจกรรมตรวจค้น / ตรวจสารเสพติด ” / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โครงการโรงเรียนสีขาว  “  กิจกรรมตรวจค้น / ตรวจสารเสพติด ”
             โครงการโรงเรียนสีขาว
“  กิจกรรมตรวจค้น / ตรวจสารเสพติด ”
วัตถุประสงค์
    1.  เพื่อให้สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด
    2.  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
    3.  เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  ตระการ    แสนแก้ว
มาสเตอร์  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์    ช้อนขุนทด ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 25 ครั้ง จาก งานฝ่ายปกครอง

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้