Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การประดิษฐ์กับการพัฒนาประเทศ
เรื่อง  การประดิษฐ์กับการพัฒนาประเทศ  ( มิสอุไร    ทองไพบูลย์  ผู้เขียนบทความ )

โดย  หนังสือวันนักประดิษฐ์  2  กุมภาพันธ์    2552

โลกในยุคโลกาภิวัตน์นั้นประเทศต่าง    ๆ ต้องแข่งขันกันในการพัฒนาประเทศเพื่อให้อยู่ในสังคมโลกได้อย่างสง่างาม  ประเทศร่ำรวยมั่งคั่งมีเศรษฐกิจดี  ธุรกิจและอุสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศมีความมั่งคง  ประชากรมีอำนาจในการซื้อ  เศรษฐกิจหมุนเวียน ประเทศมีการส่งออกได้มากในตลาดโลก  มีรายได้เข้าประเทศได้มาก    รัฐบาลสามารถมีเงินมากในการพัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศในทุก ๆ ด้าน  อาทิ  การคมนาคม  การสาธารณสุขการเกษตร  การอุตสาหกรรม  มีเงินทุนการอุดหนุนการวิจัยในด้านต่าง  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  มีความสุข  เป็นสิ่งยอดปรารถนาของทุกประเทศของทุกรัฐบาลที่ย่อมต้องการบริหารประเทศให้ประสบความสำเร็จมุ่งมั่นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข  เป็นประเทศที่ร่ำรวย
แนวทางในการพัฒนาประเทศให้ประสบความสำเร็จนั้น  มีองค์ประกอบต่าง ๆ มากมายที่ต้องทำควบคู่กันไปในหลาย ๆ  ด้าน  สิ่งที่สำคัญที่สุดประกาศหนึ่ง  คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งก็คือการพัฒนาประชากรประเทศนั้นเอง  โดยมีรากฐานที่สำคัญคือการพัฒนาการทางด้านการศึกษาให้แก่ประชากรของประเทศ  ให้ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยที่จะเติบใหญ่เป็นพลังของชาติเยาวชนไทยทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกัน  เพื่อได้รับการสั่งสอนฝึกฝนทางวิชาการตลอดจนทักษะต่าง ๆ รวมทั้งการอบรมทางด้านศีลธรรมจรรยาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ      มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม  มีศีลธรรมจรรยาบรรณ  เมื่อเติบใหญ่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีมีศักยภาพของประเทศชาติ  สามารถร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังสามารถช่วยสร้างเยาวชนไทย ให้เติบใหญ่เป็นนักประดิษฐ์ที่มีศักยภาพได้ด้วยการปลูกฝังเยาวชนไทย  รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  คิดอย่างเป็นระบบมีความคิดที่แตกฉานกว้างไกล  เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้า  ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “  พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย  ”      ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเยาวชนนั้น  หากพัฒนาในด้านความรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรปกติควบคู่กับการพัฒนาความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นให้แก่เยาวชน  เพื่อจะได้มีโอกาสฝึกฝนแนวทางของการเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นมาตั้งแต่เด็ก      เมื่อเติบใหญ่ย่อมเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพของประเทศ 
ไม่ว่าจะมีอาชีพในสาขาใด  ย่อมจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งที่แปลงใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ต่อประเทศชาติและมวลมนุษย์โลกได้เป็นอย่างดี
นอกจากการพัฒนาเยาวชนให้มีทุนทางสังคมของการเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น  เมื่อเติบใหญ่ย่อมเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพแล้ว  ยังมีความจำเป็นในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  อีกหลายด้าน  เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร  เพื่อนำการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพมาพัฒนาประเทศ  ซึ่งมีด้านต่าง ๆ ดังนี้  การพัฒนานักประดิษฐ์ให้มีศักยภาพเพื่อการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมที่มีคุณภาพการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ย่อมเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง  ย่อมเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า    สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนั้นมีความสำคัญมากสิ่งหนึ่งต่อการพัฒนาประเทศ  ประเทศใดมีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีศักยภาพมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์โลก    ย่อมเป็นที่ต้องการของประชากรทั่วโลก 
ทำให้ประเทศผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนั้นสามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนั้นสู่เชิงพาณิชย์และ
สู่สากลได้เป็นอย่างดี  ทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลสามารถนำรายได้กลับมาพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี  ประเทศใดเล้งเห็นถึงความสำคัญของการประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศ        ย่อมวางนโยบายในการพัฒนาประเทศ  โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม    มีการวางแผนการพัฒนาการประดิษฐ์อย่างเป็นระบบและครบวงจร  ซึ่งการประดิษฐ์คิดค้นนั้นไม่ใช่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว  จริงอยู่ที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น
เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ  แต่การประดิษฐ์คิดค้นในสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์โลกที่
ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชากรโลกนั้นสามารถจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ คือ  ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  ด้านการเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร      ด้านการแพทย์และสาธารณสุข            ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งจะเห็นว่าการประดิษฐ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งสี่ด้านนี้จะครอบคลุมต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์โลกที่จะทำให้ประชากรโลกอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การประดิษฐ์คิดค้นในด้านต่าง ๆ นั้นมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี      หากประเทศมรนโยบาย
ในการวางแผน  การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมที่มีคุณค่า  มีศักยภาพสนับสนุนให้มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศอย่างแท้จริง    ทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ  และผลักดันให้เกิดการส่งออก  สู่ตลาดสากล      เพื่อนำเงินตรากลับเข้าสู่ประเทศได้นั้น 
จำเป็นต้องมีกลไกที่ดีในการช่วยผลักดันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้สู่อุตสาหกรรม  ในด้านการถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  คือ  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการหรือจากการผลิตจำนวนน้อยสู่การผลิตขั้นอุตสาหกรรม  การลงทุนในการผลิต  การวางแผนการตลาด  แผนธุรกิจ    เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนั้น ๆ  ให้ถือผู้บริโภคอย่างแท้จริง    ซึ่งในการนี้
จำเป็นต้องเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  “ เศรษฐกิจพอเพียง ”  ต้องมีการวางแผนอย่างรอบครอบ  ค่อยเป็นค่อยไป  พัฒนาความเจริญของสิ่งประดิษฐ์อย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความมั่นคง  ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยผลักดันให้สิ่งประดิษฐ์สู่อุตสาหกรรมและสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงนั้น  ต้องมีแหล่งทุนให้กับนักประดิษฐ์  อาจเป็นจากภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม    ต้องช่วยเหลือนักประดิษฐ์อย่าง
เป็นธรรม  มิใช่เป็นกันเอาเปรียบนักวิจัยนักประดิษฐ์คิดค้น
จากสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวไปนั้นเป็นเพียงกลไกต่าง ๆ ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนที่ช่วยผลักดันให้ความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
ดังคำขวัญที่ว่า    “  ไทยทำ  ไทยใช้  ไทยเจริญ  ”โดย: มิส  อุไรวรรณ    ทองไพบูลย์
งาน: งานฝ่ายวิชาการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: วารสารวันนักประดิษฐ์

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 681 ครั้ง


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้