Assumption College Nakhonratchasima, - กำหนดการ Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -
รายการกำหนดการของขั้นตอน
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 2.1 งานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 2.2 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 2.3 งานส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 2.4 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 2.5 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ติดตั้งระบบฐานข้อมูล (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- ทดสอบ (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 งานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 งานส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
แผนงาน : -
โครงการ : โครงการส่งเสริมงานลูกเสือ-เนตรนารี

หน่วยงาน : งานแผนกกิจกรรม มัธยมฯ ฝ่าย : แผนกกิจกรรม มัธยมศึกษา/ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวัณชัย    ตรีชา (ออกเมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2560)
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง
กำหนดการ
เดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1
วันที่ 13 มกราคม 2555

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือฯ ม.1
     มาสเตอร์  สุวัณชัย    ตรีชา (ออกเมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2560)
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้